RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, w treści klauzuli RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Bogdan Kozłowski, ul. Liliowa 23 76-024 Konikowo, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych.
 4. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru i serii dokumentu tożsamości, numeru rejestracyjnego pojazdu, adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o usługi noclegowe.
 5. Administrator przetwarza także dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usług dla celów podatkowych. `
 6. Dane osobowe Gości mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców współpracującym z Administratorem: firmom księgowym, kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, firmom informatycznym oraz firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług noclegowych – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
 8. Każdy gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt e-mail: n.rozlewiskiem@gmail.com.
 9. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Menu